Blog

Nieuwsbrief voorjaar 2023

Graag melden we dat er een vernieuwde editie is verschenen van het boek ‘De evolutietheorie ontkracht’.

De auteur Michaël Dekee heeft een update doorgevoerd, en heeft het boek voorzien van nieuwe waardevolle informatie (waaronder het bewijs voor de evolutie van het paard onderuit gehaald, en heel wat extra ‘levende fossielen’ toegevoegd). Ook zijn er extra bijlagen bijgekomen. Het boek is nu 314 blz. dik geworden, en komt nu met harde kaft (waardoor het een mooiere uitstraling heeft).

Een video ter promotie van de nieuwe editie:

Een zeer waardevol boek voor ouders met schoolgaande kinderen, die blootgesteld worden aan de leugen van de evolutietheorie!

Kostprijs: €21,00 excl. btw en verzending. Bestellen kan via LULU. Wie graag een exemplaar wil bekomen, maar niet bij machte is via LULU te bestellen, kan via het contactformulier bestellen.

Advertentie

Nieuwsbrief december 2022

In onze vorige nieuwsbrief belichtten we de boeken die we tot dan toe reeds hadden uitgegeven in 2022. Daar is nu nog de ‘kers’ op de taart bijgekomen: het boek over het leven van de H. Veronica Giuliani, de grote Italiaanse 17de-eeuwse mystica. Na ruim anderhalf jaar vertaalwerk is het boek eindelijk af. Een prachtige uitgave met linnen hardcover en wikkelkaft. Moge het boek bijdragen tot haar bekendwording in onze contreien!

VERONICA Giuliani is niet alleen een heilige, maar een reus in heiligheid”, zei Paus Pius IX. “Zij is zo overvloedig versierd met buitengewone genaden dat alleen de Moeder Gods haar overtreft”, zei Paus Leo XIII. “Zij is een baken van heiligheid, zo groot dat zij in haar eentje de Kerk kan verdedigen tegen de spot en de beschuldigingen van de meest wrange en atheïstische filosofieën”, zei Paus Pius VII. Zij nam in onvoorwaardelijke overgave deel aan het smartvol lijden van Jezus Christus. Niet voor niets draagt zij daarom de door God verleende titel van “Bruid van de Gekruisigde God”. Nog voordat zij het klooster binnentrad had zij een groot verlangen om in vereniging met onze gekruisigde Verlosser te lijden voor de bekering van zondaars. Als kapucijner non kreeg zij de stigmata en de transverberatie (de doorboring van het hart). Na haar dood bleek de figuur van het kruis in haar hart te zijn gegrift samen met nog veel andere tekens betrekking hebbende op Jezus’ kruislijden.

Een boek over haar leven bestond nog niet in ons taalgebied en daarom hebben we tot de uitgave van dit fraaie boek besloten. Het hier voor u liggende werk over het leven van Veronica Giuliani, vanaf haar geboorte tot aan haar sterven, werd in het Italiaans geschreven door abt Filippo Maria Salvatori en in 1839 gepubliceerd ten tijde van haar heiligverklaring. Het werd 35 jaar later in het Engels vertaald en uitgegeven door de oratorianen in Londen. 148 jaar later werd dit werk in het Nederlands vertaald en bewerkt. Het beslaat drie boekdelen: vanaf de geboorte tot aan haar noviciaat; dan een verslag van de buitengewone genaden waarmee ze de laatste 33 jaar van haar leven de hoogste graad van heiligheid bereikte; en tenslotte een derde deel over haar heldhaftige deugden en genadegaven.

Een fragment uit hoofdstuk III van boekdeel 3:

Veronica’s ijver was grenzeloos en haar intenties strekten zich uit over de hele strijdende en lijdende Kerk. Zij werd vaak in Hemelse visioenen uitgenodigd om haar lijden op te dragen voor het welzijn van de Heilige en Apostolische Katholieke Kerk. Eens zei de Heilige Maagd uitdrukkelijk: “Mijn dochter, bid voor de noden van de Heilige Kerk; ze zijn enorm.” Op maandag 12 december 1707 verscheen Jezus Christus aan haar in zijn lijdensfiguur en vroeg om de aanvaarding van drie dagen van extra lijden ten tijde van Christus’ geboorte ten bate van onze Heilige Moeder de Kerk alsmede hun klooster te Città di Castello. Deze drie dagen moesten door haar biechtvader Pater Cappelletti worden gekozen. Hij koos de eerstvolgende vrijdag, de woensdag daarop en twee dagen later op vrijdag 23 december. Hij beschreef in zijn dagboek de aard van het lijden dat haar die dagen overkwam. Het bestond voornamelijk uit een deelname aan het zwaarste lijden van de goddelijke lijdensweg, waarbij zij werd blootgesteld aan verscheidene duivelse aanvallen en zij de meest bittere geestelijke verlatenheid onderging. Zij kreeg ook vreselijke hartkloppingen en bevingen waarvan de details zijn overgenomen uit het bovenvermeld dagboek: “Haar hoofd was helemaal opgezwollen en doorboord, alsof een spijker in het midden was geslagen. Er was ook nog een geweldige spijker die van oor tot oor ging. Haar ogen zaten vol doornen waardoor zij afwisselend gloeiend heet en ijskoud werd. Ook haar neus was opgezwollen en deed vreselijk pijn. Haar mond, gehemelte en tong waren in een staat van brandende ontsteking. Haar keel was zo opgezwollen dat ze dreigde te stikken. Haar armen en benen zagen eruit alsof ze tot op het bot waren ingesnoerd. Ze had het gevoel dat haar hele lichaam op het ene moment onder een pers werd platgedrukt en op het andere onder een molensteen verpletterd. Soms voelde zij zich loodzwaar en ijskoud. Op andere momenten had ze het gevoel te worden verschroeid en totaal verbrand als in een oven. Haar eigen adem leek zo verpest dat zij zich afvroeg hoe iemand het in haar buurt uithield. Zij vroeg zelfs de zusters hoe die in staat waren zo’n stank te verdragen. Zij zei hetzelfde tegen mij, maar in feite werd dat niet door mij noch iemand anders ervaren. Alles wat zij tot zich nam leek eenzelfde kwaliteit te bezitten, was vreselijk bitter en veroorzaakte grote innerlijke angst en braken.” Op de derde door Cappelletti bepaalde dag, die van twee dagen voor Kerstmis, verscheen onze Heer aan haar. Zij zag Christus gebukt gaan onder het gewicht van zijn lijden. Opnieuw vroeg Hij haar om alles wat zij doorstond voor de noden van de Heilige Kerk op te dragen. Hij liet haar ook weten dat de noden van onze geestelijke Moeder de Kerk in haar tijd niets voorstelden in vergelijking bij wat later stond te gebeuren. En inderdaad hebben de miserabele tijden nadien haar voorspelling doen uitkomen; het is in een spiraal, die nog niet ten einde lijkt, van kwaad tot erger gegaan.

Tien jaar nadien verkeerde het Christelijke Westen in angst en beven wegens de op handen zijnde opmars van de Turkse Mohammedanen (de Ottomanen), die ondanks de geleden nederlaag in 1683 bij Wenen, nog altijd prominent aanwezig waren. De kalender wees 1717 aan toen Veronica haar gebeden en boetedoeningen meer dan ooit verdubbelde. En daarom hadden de demonen het op haar gemunt. Zijn zij niet de belangrijkste aanstichters van de rampen die onze Christelijke wereld treffen? Een verslag van hun pesterijen staat in haar dagboek: “De duivels geven mij klap op klap terwijl ze schreeuwen: ‘Vervloekte, vervloekte! Denk je echt dat je ons gebonden kunt houden? Jij dwaas, jij idioot, jij bent ónze gevangene!’ Ik lachte om hun beschimpingen en gaf ze lik op stuk: ‘Ik ben gebonden aan Gods Wil. Dat is mijn toeverlaat. Moge de Goddelijke Wil in mij leven! Ik wens niets anders. Maar ga je gang helse monsters! Sla me maar, gesel me. Doe alles wat God je toestaat. Liegende verraders die jullie zijn! Ik behoor God toe. Bij Hem wil ik blijven om voor altijd zijn Heilige Wil te volbrengen.’ In het diepst van mijn ziel zegende ik God. Ik nam mijn toevlucht tot mia madre, de Allerheiligste Maria. Ik zei tegen haar vanuit de grond van mijn hart: ‘Allerheiligste Maria, verdedig mij, sta mij bij. U weet dat ik niets ben en dat ik niets vermag.’ Ik probeerde mijzelf te begraven in mijn eigen niets terwijl ik aktes bad van geloof en vertrouwen in God en de Allerheiligste Maria.” De hoop die zij koesterde en haar gebeden bleken niet vergeefs, want nog datzelfde jaar behaalden de Christenen een grote overwinning op de Turken/Ottomanen, zoals onze Heer haar vijf maanden eerder had voorspeld. De kalender wees augustus 1717 aan toen de Christelijke strijdkrachten onder Prins Eugène van Savoye-Carignan het ‘onneembare’ Turkse bolwerk Belgrado veroverden. Dankzij deze klinkende overwinning kreeg Prins Eugène de reputatie van de meest briljante veldheer van zijn tijd. Nadien was het met de Turkse expansiedrift gedaan; dit was de doodssteek volgend op de overwinning van Wenen in 1683 waarin de prins als twintigjarige participeerde. Zijn reputatie was reeds gevestigd tijdens de slag bij Zenta/Senta in 1697 waar de Turken een verpletterende nederlaag leden, een plaats halfweg tussen Boedapest en Belgrado. De Mohammedaanse horden wilden het Christendom van zijn troon stoten en in pijnlijke onderdanigheid dwingen, maar dat gevaar was nu dankzij Veronica’s boetedoeningen geweken. Wederom een illustratie dat in de grote wereldse gebeurtenissen de geestelijke strijd voorafgaat aan de materiële.

Het boek telt 339 bladzijden en is te koop voor de prijs van €21 (excl. btw en verzending). Bestellen kan HIER.

Boeken in de wachtrij

In de nabije toekomst zullen wij de Nederlandstalige geestelijke boeken van de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel digitaliseren en uitgeven. Reeds werd één Franse vertaling uitgegeven.

Onze boeken ook te koop in de Abdij van St. Godelieve in Gistel

Onze boeken zijn sinds kort ook te koop in de abdij van St. Godelieve te Gistel, bij de Gemeenschap Moeder van Vrede. Elke eerste zaterdag van de maand bieden zij katholieke boeken te koop aan, waaronder ook boeken van onze uitgeverij. Wij danken hen daarvoor.

Onze website: https://www.lulu.com/spotlight/jeannedarcuitgeverij

Jeannedarcuitgeverij.com

Wij van de uitgeverij wensen u een Zalig Kerstfeest en een genadevol 2023!